Privacy

2. Advocatenkantoor Ronduitrecht gcv , met zetel te Markt 12/2 3540 Herk de Stad verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd als zijnde een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Het Advocatenkantoor zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend als de ‘AVG’ of ‘GDPR’), alsook met alle toepasselijke nationale regelgeving. Huidige Privacy Policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

  • Wie verwerkt de persoonsgegevens;
  • Welke persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt;
  • Voor welke periode worden uw persoonsgegevens opgeslagen;
  • Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Advocatenkantoor Ronduitrecht gcv is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit wil zeggen dat Advocatenkantoor Ronduitrecht gcv het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. Deze verwerking vindt plaats omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt. Onze contactgegevens: Advocatenkantoor Ronduitrecht gcv – Ignace Vermeersch

Markt 12/2 3540 Herk de STad

Ondernemingsnummer: 0638948995

Tel. 0478244055

iv@vblaw.be

2.2 Verwerkers

Het Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van het Advocatenkantoor.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het Advocatenkantoor zal, in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking, enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald onder punt 4 van deze Privacy Policy. Hieronder vindt u een lijst van persoonsgegevens die mogelijk (gebeurlijk) worden verwerkt:

  • Identificatiegegevens;
  • Financiële bijzonderheden;
  • Persoonlijke kenmerken;
  • Opleiding, beroep en betrekking;
  • Gerechtelijke gegevens;

– Persoonsgegevens vereist in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan het Advocatenkantoor dient te voldoen;

In bepaalde gevallen is het, in het kader van onze dienstverlening, noodzakelijk om gevoelige informatie van onze cliënten of tegenstrevers te verwerken. Gevoelige informatie betreft o.m.:

– Gegevens m.b.t. het strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

– Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Het Advocatenkantoor verwerkt gevoelige informatie enkel indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan wel de correcte verdediging van de belangen van het cliënteel.

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens steeds met het oog op één of meerdere welbepaalde doeleinden. De doeleinden waarvoor het Advocatenkantoor persoonsgegevens verwerkt zijn o.m. de hiernavolgende:

– Om uitvoering te geven aan de met haar gesloten overeenkomsten (o.m. het verstrekken van juridisch advies en inlichtingen, het afhandelen van betalingen,… );

– Om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven;

– Voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kan verzetten);

– Voor de verbetering van onze diensten;

– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

5. Voor welke periode worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Het Advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze werden verzameld. Daarbij dient het Advocatenkantoor rekening te houden met bepaalde wettelijke verplichtingen die haar opleggen hoe lang bepaalde gegevens dienen te worden bewaard. Het Advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan zeven jaar na het beëindigen van haar dienstverlening voor wat betreft persoonsgegevens m.b.t. ‘cliënteel’, ‘derden’, ‘tegenpartijen’ en ‘adviseurs’, zeven jaar na het beëindigen van overeenkomsten met leveranciers en twee jaar na het laatste contact voor wat betreft prospecten en recruitment.

6. Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze verwerking?

Ten aanzien van het Advocatenkantoor kan u volgende rechten laten gelden:

6.1 Recht op inzage

U heeft het steeds recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

6.2 Recht op rectificatie

U heeft steeds het recht om verbetering van onjuiste persoonsgegevens te vragen.

6.3 Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te bekomen, in de hierna volgende gevallen: (i) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, (ii) de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, (iii) u maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, (v) die persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (vi) de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

6.4 Recht op beperking van de verwerking

U heeft, in bepaalde omstandigheden, het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen.

6.5 Recht op overdraagbaarheid

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6.6 Recht op intrekking van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

6.7 Recht op verzet marketingdoeleinden

U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

6.8 Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

7. Tot slot

Huidige Privacy Policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij substantiële wijzigingen of aanpassingen u steeds duidelijk worden meegedeeld. Wij hebben getracht u middels huidige Privacy Policy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van het Advocatenkantoor in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder. Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u een e-mail versturen naar iv@vblaw.be of een brief naar Advocatenkantoor Ronduitrecht gcv, t.a.v. de verantwoordelijke privacy. Wanneer u uw rechten (zie punt 6) uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld te worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.